FORM TEKNÝK,2000 yýlýnda talaþlý imalat sektörüne teknik servis ve kesici takým satýþý konusunda hizmet vermek için kurulmuþtur. Deneyimli teknik elemanlarýmýz ile müþterilerimizin üretim zamanýný verimli hale getirmek yeni üretim metodlarýný paylaþarak maliyet tasarrufu saðlamak ana hedefimiz olmuþtur. Kurulduðumuz 2000 yýlýndan beri Alman POKOLM® firmasýnýn Türkiye temsilciliðini yapmaktayýz. POKOLM® her türlü kalýp imalatý yapan müþterilerimizin, yaþadýklarý sorunlara cevap verebilecek kesici takým ve tutuculara sahiptir.Çok deðiþik boylarda takým tutucularý ve yüksek hýzdaki kesici takýmlarý ile dik ve derin yerlerde yaþanan, talaþ kaldýrma zorluklarýna çözüm getirmektedir.Özellikle sertleþtirilmiþ malzemelerin finiþ operasyonlarýnda POKOLM® firmasýnýn geliþtirmiþ olduðu patentli ürünü Duoplug sistem, kesici takým ve...

SPINWORX®- DÜNYADA BİR İLK: KESÝCÝ UÇLARI ÇEVÝRMENÝZE ARTIK GEREK YOK.

SPINWORX®'un En Önemli Özelliði; Yapýlan ÝÞ Süresince Herhangi Bir Þekilde Kesici Uçlarýn Döndürülmemesi ve Onlarýn Maksimum Kapasitede Kullanýmý.Diðer Önemli Avantajlar Ýçin Detaylarý Týklayýnýz.

POKOLM HIGH FEED TAKIMLARI YENÝLENDÝ.QUADWORK 4 KENAR KULLANIM AVANTAJI ÝLE HÝZMETE SUNULMUÞTUR

POKOLM'un yeni geliþtirdiði Quadworx High Feed takýmlarý kaba boþaltmalarda çok büyük avantajlar saðlamaktadýr. Detaylar Ýçin Týklayýnýz.

MST CORP. TAKIM TUTUCU SÝSTEMLERÝ

SLIMLINE SHRINK TUTUCU SiSTEMLERÝ,PENS TUTUCU SÝSTEMLERÝ,90° AÇILI KAFALAR – ÜNÝVERSAL AÇILI KAFALAR... Detaylar Ýçin Tiklayýnýz.
info@form-teknik.com